Pyörönmaan yksityistien tiekunnan säännöt

Hyväksytty tiekunnan kokouksessa 16.6. 2007

TIEOSAKKUUS

Varsinaisia tieosakkaita ovat tieoikeuden omaavien kiinteistöjen ja määräalojen omistajat tai omistajaan verrattavat haltijat. Tällaiset tieoikeudet ovat pysyviä ja siirtyvät myös uusille omistajille.

Tiekunnan kokous voi tieosakkaan hakemuksesta vapauttaa kiinteistön tieosakkuudesta vain, jos kiinteistö ei enää tarvitse eikä käytä tietä.

Lisäksi tiekunnan osakkaita ovat tieosakasluetteloon merkityt elinkeinonharjoittajat, joille on myönnetty tienkäyttöoikeus sekä muut sellaiset säännölliset tienkäyttäjät, joille on vahvistettu tieyksiköt. Tällaiset tieosakkuudet ja tienkäyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi.

Tieosakkaista pidetään ajantasaista tieosakasluetteloa, johon merkitään tieosakkaan numero, tieosakkaan nimi ja osoite, tieosakkaan kiinteistön/kiinteistöjen nimi ja rekisterinumero sekä tieosakkaan tieyksikkömäärä.

Tieosakkaat huolehtivat, että hoitokunnalle ilmoitetaan tieosakkuuksiin ja tieosakasluetteloon vaikuttavista kiinteistö- ja määräalakaupoista ja muista omistajanvaihdoksista.

Tieosakkaat vastaavat tiekunnan kaikkien teiden tienpidosta ja tiekunnan sitoumuksista yhteisvastuullisesti tieyksiköittensä suhteessa.

TIEYKSIKÖT, TIE- JA KÄYTTÖMAKSUT

Tieyksiköt määrätään ja tarkistetaan maanmittauslaitoksen tieyksiköintisuositusta soveltaen. Tieyksiköt perustuvat tieosakkaiden vuotuiseen kokonaisliikenteeseen, joka arvioidaan keskimääräisten painolukujen avulla. Esimerkiksi peltojen painoluvuissa on jo otettu huomioon, että liikennettä on talvella vain vähän tai ei ollenkaan. Siten pellon viljelijä ei ole oikeutettu mihinkään talvialennuksiin.

Tiekunnassa käytettäväksi sovitut painoluvut ja korjauskertoimet ovat näiden sääntöjen liitteenä. Tiekunta pitää tieyksiköinnin mahdollisimman yksinkertaisena, mutta oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Tieosakkaat antavat hoitokunnalle tarvittavat tiedot tienkäytöstään ja ilmoittavat olennaisista muutoksista.

Määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokratun pellon osalta tieyksiköt ja tiemaksu määrätään pellon omistajalle. Perusteena on vuokralaisen tienkäyttö. Tieyksikköluettelosta ilmenevissä tapauksissa, joissa vuokralainen jo muutoinkin on tieosakas, tiemaksu määrätään suoraan vuokralaiselle.

Tiemaksun lisäksi peritään perusmaksu, joka kattaa tiekunnan välittömät hallintokulut. Perusmaksun suuruus päätetään tiekunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Ulkopuolisilta perittävien käyttömaksujen perusteet (€/m3, €/t, €/kerta, yms) päätetään tiekunnan kokouksessa. Käyttömaksut määrää ja maksuunpanee hoitokunta. Tieosakkaat eivät voi sopia käyttömaksuista tiekuntaa sitovasti.

Jos tietä käytetään johonkin ulkopuolisen järjestämään toimintaan, peritään käyttömaksut järjestäjältä, ei yksittäisiltä tienkäyttäjiltä. Säännölliseen toimintaan luvan antaa tiekunnan kokous, satunnaiseen toimintaan hoitokunta.

Tie- ja käyttömaksujen laskutus suoritetaan syys-marraskuun aikana. Maksun laiminlyöneille lähetetään yksi muistutuskirje. Jos maksua ei vieläkään suoriteta, ryhtyy hoitokunta kaikissa tapauksissa maksun perimiseen ulosottoteitse.

Tiemaksu peritään aina maksuunpanoluetteloon merkityltä tieosakkaalta koko vuoden ajalta. Omistajanvaihdostapauksissa ostaja ja myyjä ottavat tämän itse huomioon. Jos uuden omistajan tienkäyttö on huomattavasti suurempaa kuin entisen omistajan tienkäyttö, voidaan lisäkäytöstä määrätä ylimääräinen käyttömaksu ennen tieyksiköiden tarkistamista.

Tieosakkaat ja säännöllisesti käyttömaksua maksavat ilmoittavat hoitokunnalle osoitteensa muutoksesta.

TIEKUNNAN KOKOUS

Tiekunnan vuosikokous pidetään vuosittain maalis-kesäkuussa. Kokous pidetään tiekunnan kotikunnassa yleensä viikonloppuna, ei kuitenkaan aattopäivänä. Kokouspaikka ja –aika eivät aiheuta tieosakkaille muutoinkaan kohtuuttomia hankaluuksia.

Tiekunnan vuosikokouksessa päätetään tiekunnan talousarvion vahvistamisesta, tieyksikköjen sekä tie- ja käyttömaksujen maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, tilinpäätöksestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Muut tieosakkaan kokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat on esitettävä hoitokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä.

Tiekunnan vuosikokous ja muut tiekunnan kokoukset kutsutaan koolle pääsääntöisesti lähettämällä kokouskutsu kaikille tieosakkaille. Lehti-ilmoituksiakin voidaan käyttää. Vuosikokouskutsussa mainitaan tienpidon kannalta merkittävät asiat. Ylimääräisen kokouksen kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Maksuunpanoluettelo on nähtävillä kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokouskutsu lähetetään myös säännöllisille käyttömaksun maksajille. Heillä on oikeus osallistua kokoukseen käyttömaksujen vahvistamisen osalta.

Tieosakkaalla on vain tiekunnan kokouksessa oikeus tutustua tiekunnan hallintoon ja tilinpitoon. Jos on valittu tilintarkastajat ja he ovat antaneet tarkastuskertomuksensa, ei tieosakas kohtuuttomasti saa viivyttää kokousta asiakirjoihin tutustumisellaan.

Tiekunnan kokouksissa ei vaadita valtakirjaa aviopuolisoilta, jotka omistavat kiinteistön yhdessä. Muut yhteisomistukset ja edustukset edellyttävät valtakirjan. Valtakirjan puute johtaa äänioikeuden menetykseen.

Jos osakaskiinteistöä edustaa kokouksessa useampi henkilö, on heidän keskenään sovittava, kuka käyttää kiinteistön äänivaltaa. Ääniä ei voida jakaa. Ellei asiasta voida sopia, jäävät äänet kokonaan käyttämättä.

Yksi henkilö voi edustaa valtakirjoilla useita tieosakkaita. Määrää ei ole rajoitettu.

Kokouksessa saa käyttää avustajaa. Puhe- ja äänioikeutta saa kuitenkin käyttää vain joko tieosakas tai avustaja. Täysin ulkopuolisilta voidaan evätä läsnäolo-oikeus.

Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus kieltää häiritsevästi käyttäytyvän tieosakkaan osallistuminen kokoukseen. Tarvittaessa pyydetään virka-apua poliisilta.

Kokouksen keskustelut saa kokouksen päätöksellä nauhoittaa, kuitenkin vain omaa käyttöään varten.

Kokouksessa äänestetään tarvittaessa kaikista tehdyistä selkeistä ehdotuksista. Ehdotuksia ei tarvitse kannattaa. Äänestyksessä häviölle jääneiden ei tarvitse esittää eriävää mielipidettä.

Kokouspöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan kokouksessa. Pöytäkirja on joka tapauksessa kaikkien tieosakkaiden ja muiden asianosaisten nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta. Nähtävilläpitopaikasta ja –ajasta päätetään kokouksessa.

Tiekunnan kokouksen päätöksestä voi tieosakas valittaa kunnan tielautakunnalle/tielautakuntana toimivalle tiejaostolle 30 päivän kuluessa kokouspäivästä. Muun asianosaisen valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaamisesta.

HOITOKUNTA

Tien kunnossapitoa ja hallintoa hoitaa neljän vuoden toimikaudeksi valittava hoitokunta. Hoitokunnassa on kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hoitokunnan jäsenten palkkioista päättää tiekunnan vuosikokous.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta voi valita keskuudestaan myös sihteerin. Ulkopuolisen sihteerin tai asiantuntijan, esim. tieisännöitsijän käyttämisestä päätetään tiekunnan kokouksessa.

Hoitokunnan toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siihen kokoukseen, jossa tehdään uuden hoitokunnan tai toimitsijamiesjärjestelmään siirryttäessä toimitsijamiehen valinta. Hoitokunta ei voi erota kesken kauden muutoin kuin järjestämällä ylimääräisen tiekunnan kokouksen, jossa valitaan uusi hoitokunta.

Tiekunnan nimen kirjoittavat yhdessä hoitokunnan puheenjohtaja ja jompikumpi varsinaisista jäsenistä.

Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hoitokunnan päätettäväksi tai valmisteltavaksi tarkoitetut asiat on esitettävä hoitokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille.

Varajäsenillä on oikeus osallistua hoitokunnan kokouksiin ilman hoitokunnan nimenomaista päätöstä.

Varajäsenten kutsumisesta kokoukseen varsinaisten jäsenten lisäksi päättää puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koollekutsuja päättää, milloin varajäsenet kutsutaan.

TIEN KUNNOSSAPITO

Tie pidetään tieosakkaiden tarvetta vastaavassa kunnossa siten kuin osakkaat tiekunnan kokouksessa päättävät. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitotaso, mutta tiekunnan koko tie pidetään kunnossa yhteiseen lukuun.

Jos joku joltain osin haluaa edellä mainittua korkeampaa kunnossapitotasoa, pitää hänen maksaa siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

Käytännön kunnossapito- ym. töistä, tienpitoaineiden hankinnasta ja urakoitsijoiden valinnasta vastaa hoitokunta tiekunnan kokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

Tieosakkaalla ei ole oikeutta ilman hoitokunnan lupaa tilata tielle mitään töitä tai materiaaleja. Jos näin kuitenkin tapahtuu, osoitetaan lasku tieosakkaalle.

Tieosakkaalla ei ilman hoitokunnan tilausta tai lupaa ole oikeutta tehdä kunnossapito- tai perusparannustöitä tiealueella. Tieosakkaan on saatava hoitokunnan lupa ja ohjeet myös kiinteistönsä kohdalla olevien sivuojien perkaamiseen, vaikka tiekuntaa ei työstä laskutettaisikaan.

Tiealueella tehtäviin töihin ei tarvita maanomistajan suostumusta. Hoitokunta keskustelee kuitenkin maanomistajien kanssa ojamaiden sijoittamisesta ennen ojien kaivamista tai kunnostamista sekä puiden ja oksien karsimisesta tiealueelta. Tiealueen ulkopuolella mahdollisesti tarvittavissa toimenpiteissä pyritään ensisijaisesti neuvotteluratkaisuun maanomistajan kanssa.

Tieosakkaat ovat velvollisia rakentamaan ja kunnossapitämään omat liittymärumpunsa tiekunnan kokouksen päättämällä tavalla ja hoitokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Laiminlyönnistä voi seurata töiden teettäminen tieosakkaan kustannuksella.

TIENKÄYTTÖ

Tieosakkaat liikkuvat tiellä kaikilla ajoneuvoilla ja myös muutoin tieliikennelain edellyttämällä tavalla vaaraa aiheuttamatta. Tästä syystä myös kovavauhtinen harjoitusajo ravihevosilla on kielletty. Hoitokunta antaa tarvittaessa huomautuksen tienkäytöstä. Toistuvasta vaaran aiheuttamisesta ilmoitetaan kaikissa tapauksissa poliisille.

Moottorikelkalla tiellä ajaminen on jo lain mukaan kielletty. Tien sivuojassa tai luiskassa saa ajaa vain pakottavista syistä maastoesteiden kiertämistä varten. Maastossa ajamiseen kelkkareitin ulkopuolella tarvitaan maanomistajan lupa. Tiellä tai tiealueella ajamisesta ilmoitetaan kaikissa tapauksissa poliisille.

Tiellä ei saa lyhyitä siirtoja lukuun ottamatta ajaa telaketjuilla varustetuilla ajoneuvoilla. Tieosakkaat välittävät tämän tiedon urakoitsijoilleen ja mm. puunostajilleen.

Tien vaurioittamisesta peritään tien kuntoonpanokustannuksia vastaava korvaus ellei tien vaurioittaja itse korjaa tietä. Erimielisyystapauksissa pidetään katselmus, johon asianosaiset ja tarvittaessa kunnan tielautakunnan edustajat kutsutaan.

Hoitokunta voi antaa luvan tien käyttämiseen rallin pikataipaleena. Rallin järjestäjältä edellytetään ilmoitusta rallista postilaatikkojakeluna tien varressa asuville tieosakkaille vähintään viikkoa ennen rallia.

MUUTA

Näiden sääntöjen muuttaminen tiekunnan kokouksessa edellyttää, että yli puolet tiekunnan kokouksessa edustetuista tieyksiköistä on muutoksen takana ja että ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehty ajoissa niin, että asia on voitu valmistella ja esittää kokouskutsussa.